• Output Power:50 W - 100 W
  • 输入电压24 V ... 110 V
  • 输出电压12V, 24V, 96V 单路
  • 安装壁装
  • 温度范围- 40 ... + 70°C
  • 绝缘电压
  • 可靠性50万小时
  • 输出信号LED灯,故障报警,正常工作
  • 连接器Phoenix
  • 选项10毫秒延迟
  • 标准EN 50155, EN50121-3-2

直流-直流电源 输入 输出 技术规格
最小值 最大值 输入 输出 功率 格式
50 WBB 024 M5,1 W00 14.4 V 33.6 V 5.1 V 10 A 50 W 根据需要
50 WBB 024 M12 W00 14.4 V 33.6 V 12 V 4.2 A 50 W PDF
50 WBB 024 M24 W00 14.4 V 33.6 V 24 V 2.1 A 50 W PDF
50 WBB 110 M5,1 W00 66.0 V 154 V 5.1 V 10 A 50 W PDF
50 WBB 110 M12 W00 66.0 V 154 V 12 V 4.2 A 50 W PDF
50 WBB 110 M24 W00 66.0 V 154 V 24V 2.1 A 50 W PDF
100 WBB 024 M24 W00 14.4 V 33.6 V 24 V 4.2 A 100 W 根据需要
100 WBB 110 M24 W00 66.0 V 154 V 24 V 4.2 A 100 W PDF
19″ Rack
50 WBB 110 M12 E00 72.0 V 110 V 12 V 4.1 A 50 W 根据需要
50 WBB 110 M24 E00 72.0 V 110 V 24 V 2.1 A 50 W 根据需要