• P: 20 - 40 W
 • VI: 24 V ... 110 V
 • VO: 12, 15 , 24 V
 • P: 50 - 150 W
 • VI: 24 V ... 110 V
 • VO: 5, 15, 24, 36 V ; +-15 V, +-24 V Duo
 • P: 50 W - 100 W
 • VI: 24 V ... 110 V
 • VO: 12, 24, 96 V Mono
 • P: 50 - 500 W
 • VI: 24 V ... 110 V
 • VO: 12, 24, 48 V
 • P: 100 W - 250 W
 • VI: 24 V ... 110 V
 • VO: 5 V, +- 15 V; 24 V, +- 15V
 • P: 100 - 110W
 • VI: 110VDC, 230VAC
 • VO: 5VDC , 3.3VDC and ± 12VDC
 • P: 1000 W
 • VI: 72, 110 V
 • VO: 24, 48 V